საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კოლეჯის "ფაზისი" წესდების დამტკიცების შესახებ.