1. საქართველოს კონსტიტუცია

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი


2. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის დადგენილება №244 „პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი


3. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისი ბრძანება №126/ნ “უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების - დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ”

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 
  

საქართველოს კანონი - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ.

შრომის კოდექსი.

ბრძანება №170/ნ - საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ.