ჩვენს შესახებ

 

სსიპ კოლეჯი "ფაზისი" (კოლეჯის შესახებ)   

 direqtori

 

nino bakuraZe

 

 

 

 

 

 

 

 

mTavari buRalteri

 

inga marSania

 

 

 

 

 

xarisxis marTvis menejeri

 

ekaterine foCxua

 

 

 

 

 

 

 

 

saswavlo procesis da saswavlo praqtikis menejeri

 

qeTevan guguSvili

 

 

 

 

 

sawarmoo praqtikis menejeri

 

nino TofuriZe

 

 

 

 

 

materialuri resursebis uzrunvelyofis koorfinatori

 

zurab jiqia

 

 

 

 

 

Sesyidvebis specialisti

 

Tea zarginava

 

 

 

 

 

reestris warmoebis specialisti

 

miranda Wanturia

 

 

 

 

 

saqmis mwarmoebeli

 

marina Wanturia

 

 

 

 

 

qselis administratori

 

roman Somaxia

 

 

 

 

 

biblioTekari

 

nino Tofuria

 

 

 

 

 

medda

 

manana gujabiZe

 

 

 

 

 

iuristi

 

sofo turava

 

 

 

 

 

zrdasrulTa ganaTlebis koordinatori

 

manana lorCoSvili

 

 

 

 

 

samrewvelo inovaciebis laboratoriis kordinatori

 

guram adanaia

 

 

 

 

 

saswavlo procesisa da saswavlo praqtikis menejeri (q.xobis, sof. nojixevis filiali)

 

feride gogia

 

 

 

 

 

Sromis dacvisa da teqnikuri usafrTxoebis menejeri

merabi gagulia

 

 

 

 

 

sazogadoebasTan urTierTobis da adamianuri resursebis ganviTarebis menejeri

margarita beraia

 

 

 

 

 

 

 

 

teqnikuri personali

 

mZRoli

damlagebeli

daraji

meezove

damxmare TanamSromeli