maregulirebeli dokumentacia

 
დუალურ პროგრამებზე საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის საქმიანობისა და შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესი