პროფორიენტაცია

სსიპ კოლეჯში "ფაზისი" განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება კონტიგენტთან მუშაობისადმი სისტემურ მიდგომებს, რაც ქმნის წინაპირობას, რომ პროფესიულმა სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პროფორიენტაციის პროცესში, რომელიც მუდმივად მიმდინარეობს. კოლეჯის კარიერისა და პროფორიენტაციის სამსახური ფლობს ინფორმაციას ყველა სიახლეზე პროფესიათა შესახებ, რაც სრულ საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირს პროფესიის შერჩევისას.

 საწყის ეტაპზე კოლეჯის სტუდენტებს აქვთ საშუალება მიიღონ მრავალმხრივი კონსულტაციები პროფესიის შერჩევისას, აიღონ სწორი ორიენტირი შემდგომში კარიერის დაგეგმვის საკითხებზე. კოლეჯში კარიერის სწორად დაგეგმვას ხელს უწყობენ საიმედო პარტნიორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ქალაქის სხვადასხვა წარმოება-დაწესებულებები, სადაც წარმატებით გადიან პრაქტიკას ჩვენი სტუდენტები და კურსდამთვრებულთა გარკვეულ ნაწილს ვასაქმებთ კიდეც.

1.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg
15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 2.jpg
20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 3.jpg 30.jpg
31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg