საწარმოო პრაქტიკა


სსიპ კოლეჯში "ფაზისი" თეორია მჭიდროდ არის დაკავშირებული პრაქტიკასთან. პრაქტიკის უმთავრესი დანიშნულებაა პროფესიული უნარ ჩვევების გამომუშავება და თეორიული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება. კოლეჯში პრაქტიკის ხანგრძლივობა ნებისმიერი სპეციალობისათვის შეადგენს კურსის საერთო მოცულობის 40%-60%.

 კოლეჯი, პრაქტიკის განსახორციელებლად ხელშეკრულების საფუძველზე თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან. საწარმოო პრაქტიკაზე იგზავნება პროფესიულ სტუდენტთა ჯგუფი ან ცალკეული პროფესიული  სტუდენტი. საწარმოო პრაქტიკას ხელმძღვანელობს საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი კოლეჯიდან და შესაბამისი დარგის სპეციალისტი პრაქტიკის ობიექტიდან. პრაქტიკის მსვლელობისას პრაქტიკანტი აწარმოებს პრაქტიკის დღიურს, სადაც აისახება შესრულებული სამუშაო, დროის სწორი განაწილება, ჯგუფური და ინდივიდუალური სამუშაოების შესრულების ხარისხი, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამოვლენა და ა.შ. პრაქტიკის ხელმძღვანელი აფასებს პრაქტიკანტს შეფასების სხვადასხვა კრიტერიუმებით. პრაქტიკის დასრულების შემდეგ პრაქტიკანტი აბარებს ანგარიშს კოლეჯის მიერ გამოყოფილ საკომისიო ჯგუფს და ამის შემდეგ მას ეძლევა უფლება დასკვნით გამოცდაზე გამოცხადებისა. ჩვენს პრაქტიკაში არის მრავალი მაგალითი იმისა, რომ პრაქტიკანტი, რომელმაც წარმატებით გაიარა პრაქტიკა და გამოავლინა თეორიული ცოდნის უნარ-ჩვევები, დაიტოვეს სამუშაოდ იმ ორგანიზაციებმა, სადაც ისინი გადიოდნენ პრაქტიკას

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

                                                  

კოლეჯის პროფესიული სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკებზე კომპანიებში

პროფესიული განანმანათლებლო პროგრამა: ფერმერობა მეთევზეობაში; თევზის გადამუშავება; ლაბორატორიული საქმე მეთევზეობაში

10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg
5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg

                                                

პროფესიული მომზადების პროგრამა: ელექტრული ტექნიკის მონტაჟი და ექსპლუატაცია

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

     

                                                       

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg