კიდევ ერთი წარმატება!

 2020 წლის 30 ივნისს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, სსიპ კოლეჯმა "ფაზისი" წარმატებით მოიპოვა შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლება:
ߑ‰ "შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები" - განხორციელების ადგილი: ფოთი
ߑ‰ფერმერი მემცენარე" -განხორციელების ადგილი: ხობი, ნოჯიხევი.
ߑ‰კომპიუტერული ქსელი და სისტემები -ორი მიდგომით:
მოდულური, ინტეგრირებული
ߑ‰ ინტეგრირებული პროგრამა საშუალებას აძლევს საბაზო (9 კლასი)
საფეხურის განათლების მქონე პირს, კოლეჯში სწავლის დასრულების შემდეგ მიიღოს საჯარო სკოლის ატესტატთან გათანაბრებული პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი და სურვილის შემთხვევაში, სწავლა განაგრძოს
 ߔ‘ სასურველ უმაღლეს სასწავლებელში.
ߓŒმადლობა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს კოლეჯისადმი გამოხატული ნდობისათვის. ასევე, მადლობა კოლეჯის თანამშრომლებს თავდაუზოგავი შრომისათვის.
ߑვულოცავთ კოლეჯს წარმატებას!
ამასთანავე, სსიპ კოლეჯი „ფაზისი“ აგრძელებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
ߓŒლაბორატორიული საქმე მეთევზეობაში
ߓŒფერმერობა მეთევზეობაში
ߓŒთევზის გადამუშავება
ߓŒინფორმაციის ტექნოლოგია
ߓŒამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება
ߓŒშედუღება
ߓŒსამკერვალო წარმოება
ߓŒსარესტორნო მომსახურება
ߓŒსასტუმრო მომსახურება - ინტეგრირებული

იჩქარეთ! რეგისტრაციის ვადები შეზღუდულია, გაგრძელდება მხოლოდ 10 აგვისტოს ჩათვლით