კოლეჯში "ფაზისი" წარმატებით მიმდინარეობს მეთევზეობის მიმართულებით სამი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის - "ფერმერობა მეთევზეობაში", "თევზის გადამუშავება" და "ლაბორატორიული საქმე მეთევზეობაში" განხორციელება, ანუ სრული ჯაჭვი მოშენებიდან რეალიზაციამდე.

მადლობა ათასწლეულისგამოწვევისფონდსსაქართველოპროფესიულიგანათლებაეკონომიკისგანვითარებისათვის