სიპ კოლეჯში "ფაზისი" ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ:
სწავლა იწყება ა/წ 8 ნოემბერს!
გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ განთავსებულ განრიგს და კოლეჯში გამოცხადდეთ მითითებული დროის შესაბამისად.
ფოთის ლოკაცია:
საოფისე საქმე აუდიტორია 302 სწავლის დაწყების დრო 12:00
სკოლამდელი აღზრდა აუდიტორია 302 სწავლის დაწყების დრო 9:00
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა აუდიტორია 303 სწავლის დაწყების დრო 9:00
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა (დუალური) აუდიტორია 303 სწავლის დაწყების დრო 13:35
ინფორმაციის ტექნოლოგია აუდიტორია 304 სწავლის დაწყების დრო 9:00
ელექტროობა აუდიტორია 306 სწავლის დაწყების დრო 9:00
ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება აუდიტორია 307 სწავლის დაწყების დრო 9:00
სარესტორნო მომსახურება (ინტეგრირებული) აუდიტორია 310 სწავლის დაწყების დრო 9:00
სასტუმრო მომსახურება აუდიტორია 311 სწავლის დაწყების დრო 9:00
ბუღალტრული აღრიცხვა აუდიტორია 207 სწავლის დაწყების დრო 9:00
საფინანსო სერვისები აუდიტორია 207 სწავლის დაწყების დრო 11:35
თმის მომსახურება აუდიტორია 205 სწავლის დაწყების დრო 9:00
თმის მომსახურება აუდიტორია 205 სწავლის დაწყების დრო 12:50
სამკერვალო წარმოება აუდიტორია 208 სწავლის დაწყების დრო 13:35
შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი
ტექნოლოგიები აუდიტორია 209 სწავლის დაწყების დრო 9:00
კომპიუტერული ქსელები და სისტემები აუდიტორია 211 სწავლის დაწყების დრო 9:00
ფლორისტიკა
აუდიტორია 104 სწავლის დაწყების დრო 9:00
ხის მხატვრული დამუშავება აუდიტორია 306 სწავლის დაწყების დრო 13:35
შედუღება აუდიტორია სასწ. სახ. სწავლის დაწყების დრო 9:00
მსუბუქი მანქანის სავალი ნაწილის შეკეთება აუდიტორია 209 სწავლის დაწყების დრო 13:35
მსუბუქი მანქანის ძრავის შეკეთება აუდიტორია 210 სწავლის დაწყების დრო 9:00
ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნოჯიხევის ლოკაცია:
ელექტროობა (ხობი,ნოჯიხევი) აუდიტორია 209 სწავლის დაწყების დრო 9:00
მსუბუქი მანქანის ძრავის შეკეთება
აუდიტორია 208 სწავლის დაწყების დრო 9:00
აგრომექანიზაცია
აუდიტორია 101 სწავლის დაწყების დრო 9:00
თმის მომსახურება
აუდიტორია 107 სწავლის დაწყების დრო 9:00
ფერმერი მემცენარე (ინტეგრირებული)
აუდიტორია 102 სწავლის დაწყების დრო 9:00
ფერმერობა მეთევზეობაში
აუდიტორია 109 სწავლის დაწყების დრო 9:00
მებაღეობა (ინტეგრირებული)
აუდიტორია 110 სწავლის დაწყების დრო 9:00